Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Rzeszowski

L1_P1 950_246 Dach1 CMK_950_246 Dach2 L1_P1 950_246 Farad Dach3 L5_214_950_246 Rymanw Instalacja OZE dach PKEO EPR Jajo1 Komora BE Komp Lab_nn Lab1 Laser Panorama SEM Elektron Lamp Mikr Opt RTG Spec Thermo Tok

Regulamin

Uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii

Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie


§1. Postanowienia ogólne

 

1.1. UCTT jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Rzeszowskiego, mającą charakter centrum uczelnianego prowadzącego działalność usługową, doradczą, informacyjną, szkoleniową i promocyjną w zakresie ochrony własności intelektualnej, transferu technologii, przedsiębiorczości i stymulowania innowacyjności.

1.2. UCTT realizuje zadania wewnątrzuczelniane oraz świadczy usługi dla wszelkich podmiotów zewnętrznych.

1.3. UCTT działa na podstawie Art. 86 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i niniejszego Regulaminu.

1.4. UCTT ma prawo posługiwać się logo UR na pismach, dokumentach, materiałach szkoleniowo-promocyjnych dotyczących swojej działalności.

1.5. Pracownicy UCTT dysponują uprawnieniami dostępu do uzyskania wszelkich danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania UCTT.

 

 

§2. Zakres działania

 

2.1. Zakres działalności UCTT obejmuje w szczególności:

1.   Wyszukiwanie opracowań naukowych będących przedmiotem transferu
i komercjalizacji technologii.

2.   Wdrażanie technologii innowacyjnych i patentów.

3.   Pozyskiwanie podmiotów gospodarczych zainteresowanych badaniami, szkoleniami oraz innymi formami współpracy.

4.   Tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości.

5.   Aplikowanie wniosków w celu pozyskiwania środków finansowych na działalność innowacyjną, wdrożeniową, badawczą oraz szkoleniową.

6.   Szkolenia dla pracowników i studentów w sprawach związanych z komercjalizacją opracowań naukowych oraz ochroną własności intelektualnej.

7.   Wszechstronne wspieranie przedsięwzięć mających na celu wdrożenie
i komercjalizację wyników pracy naukowej.

2.2. UCTT wykonuje inne zadanie zlecane przez władze UR.

 

 

§3. Struktura organizacyjna

 

3.1. Pracami UCTT kieruje Dyrektor, powołany przez Rektora UR po zasięgnięciu opinii Senatu, spośród kandydatów przedstawionych przez Prorektora ds. Rozwoju i Polityki Finansowej.

3.2. Dyrektor UCTT podlega bezpośrednio Prorektorowi ds. Rozwoju i Polityki Finansowej, przed którym odpowiada za realizację powierzonych UCTT zadań.

3.3. Dyrektor jest bezpośrednim przełożonym pracowników UCTT.

 

§4. Zakres działalności Dyrektora UCTT

 

4.1. Do zakresu obowiązków Dyrektora UCTT należy w szczególności:

  1. Kierowanie całokształtem działalności UCTT.
  2. Reprezentowanie UCTT na zewnątrz.
  3. Koordynowanie współpracy z innymi jednostkami UR.
  4. Inicjowanie projektów i zadań do realizacji przez UCTT.
  5. Nadzorowanie i kontrolowanie działania pracowników zatrudnionych w UCTT.
  6. Określanie zasad funkcjonowania i zakresu działalności zespołów w obrębie UCTT.
  7. Możliwość powoływania w porozumieniu z Prorektorem właściwym do spraw UCTT, kierowników zespołów zadaniowych działających w ramach UCTT.

 

 

§5. Majątek i finanse UCTT

 

5.1. Gospodarka majątkowa UCTT prowadzona jest zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.

5.2. Za prawidłowe prowadzenie finansów i gospodarowanie majątkiem odpowiada Dyrektor UCTT.

5.3. UCTT jest finansowane z budżetu UR na działania wykonywane na rzecz UR.

5.4. Działalność UCTT może być dofinansowana ze środków zewnętrznych, w tym z bezzwrotnych środków pochodzenia zagranicznego oraz z tytułu odpłatnie prowadzonej działalności.

 

 

§6. Postanowienia końcowe

 

6.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Senat UR.

 

 


NAUKA DLA BIZNESU

PRZEDSIĘBIORCO!

 

Poszukujesz innowacyjnych rozwiązań?
Chcesz udoskonalić procesy produkcyjne w swojeje firmie?
Szukasz pomysłów na rozwój swojego biznesu?
Chcesz rozpocząć badania?

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIA!

Oferta UCTT

Centra badawcze na UR

Programy wsparcia prac B+R

Platformy wsparcia TT

UCTT

Linki

Patenty UR

Sposób sterowania reżimem temperaturowym instalacji solarnej dla podgrzewania wody

P.393464 Celem wynalazku jest podwyższenie wydajności instalacji solarnej poprzez wydłużenie czasu wymiany ciepła w zasobniku wody i zabezpieczenie procesu izochorycznego podczas wymiany ciepła. Układ zapewniający skuteczny sposób sterowania reżimem temperaturowym instalacji solarnej służącej do podgrzewania wody użytkowej składa się z: • kolektora słonecznego • wymiennika ciepła wraz z wężownicą • sterowanej pompy obiegowej • przewodów zimnej i ciepłej wody • czujnika temperatury cieczy roboczej w kolektorze • zbiornika. Układ włącza pompę obiegową przy temperaturze cieczy roboczej odpowiednio wyższej niż temperatura wody w zasobniku i wyłącza ją przy temperaturze cieczy roboczej odpowiednio niższej niż temperatura wody w tym zasobniku. Stosując wynalazek w czterogodzinnym okresie pracy osiągnięto sprawność układu o 1/5 wyższą od najlepszej dotychczas zanotowanej dla badanej instalacji.

Urządzenie do magnetostymulacji owoców i warzyw zmiennym polem magnetycznym

W.121551 Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie służące do magnetostymulacji owoców i warzyw zmiennym polem magnetycznym, co przyczynia się do znacznej poprawy ich jakości. Wzór zawiera m.in. szczegółowy opis budowy urządzenia, które może być mobilne i praktycznie bezobsługowe, co znacznie obniża koszty ewentualnej instalacji nawet wielu takich urządzeń. Dodatkowo urządzenie to jest uniwersalne i może być stosowane do różnego typu owoców i warzyw. Wykazuje również brak negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Praktyczne przetestowanie urządzenia na plantacjach truskawek oraz jabłek pozwoliło na stwierdzenie poprawy jakości owoców w czasie ich wzrostu i dojrzewania, zwłaszcza podniesienie walorów smakowych.

Najczęściej czytane

Odsłon artykułów:
246473